Dette er tekstversionen af Variation på analyseresultater
Klik her for at komme til den grafiske version af Variation på analyseresultater

Forside - Læs op - Sitemap


Variation på analyseresultater


Variation kan inddeles i følgende punkter:

Biologisk variation, som vedrører den enkelte person (intraindividuel variation)

For en lang række analyser er den intraindividuelle variation undersøgt på raske personer og listet i databaser. Disse kan ikke altid overføres på patienter, som har afvigende værdier. Et eksempel er Laktat;P som hos raske har lave værdier, hvilket medfører stor relativ intraindividuel variation, men målt på patienter med højere laktat-niveau er variationen mindre.
For at mindske indflydelse fra den biologiske variation, planlægges prøvetagning hensigtsmæssigt, fx. i forhol til døgnvariation, fødeindtagelse og fysisk aktivitet.

 

Variation mellem personer (interindividuel variation)

 Den interindividuelle variation fremgår af referenceintervaller.

 

Variation, som kan tilskrives prøvetagning

Eksempler

Bidrag herfra skal undgås eller minimeres ved prøvetagning.

 

Variation, som kan tilskrives prøvebehandling

Eksempler

Prøvebehandling skal foregå så variation udelukkes eller minimeres

 

Variation, som kan tilskrives analysering

Analytisk variation kan inddeles i

En analysemetodes korrekthed har primært betydning ved vurdering af et analyseresultat i forhold til et referenceinterval, et terapeutisk interval eller en beslutningsgrænse.

For at bestemme korrektheden for en analysemetode, kræves kendskab til sande resultater, hvilket er ressourcekrævende og ikke muligt til daglig rutine. Laboratoriets analyser er kalibreret med sporbarhed til internationale kalibratorer. For at vurdere pålideligheden til klinisk anvendelse deltager laboratoriet i kvalitetskontrolprogrammer, hvor resultater bliver sammenlignet nationalt og/eller internationalt.

En analysemetodes præcision har primært betydning ved sammenligning af gentagne målinger på en patient. Laboratoriet analyserer kontrolprøver i alle analyseserier med henblik på accept eller forkastelse af resultater.

Kontrolresultater behandles statistisk med henblik på at vurdere metodens korrekthed og præcision i forhold til de krav laboratoriet har sat op.

Vurdering af et enkelt analyseresultat

For udvalgte analyser er variation på analyseresultater beregnet. I beregningen indgår usikkerhed stammende fra prøvetagning, kalibrator og selve målingen. Variationen for det enkelte analyseresultat fremgår af de pågældende analyseblade og udtrykkes svarende til et 95% konfidensinterval for den korrekte værdi. Den biologiske variation indgår ikke i denne beregning.

 

Vurdering af, om patientens analyseresultater er ændret i forhold til sidste måling

Det kan beregnes, hvor stor en procentuel forskel der skal være mellem 2 måleresultater hos samme patient for at forskellen er statistisk signifikant.

Beregning foretages ud fra intraindividuel biologisk variation og analytisk variation. Hvis man vælger 5%-niveauet som sikkerhedsgrænse, skal forskellen være større end 2,8 x √(CV²analytisk + CV²intraindividuel). Se angivelse under de enkelte analyser.

 Supplerende oplysninger vedrørende analytisk variation for specifikke analyser kan oplyses ved henvendelse til Klinisk Inmmunologisk og Biokemisk Afdeling.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk