Dette er tekstversionen af Referat mandag den 4. februar 2014
Klik her for at komme til den grafiske version af Referat mandag den 4. februar 2014

Forside - Læs op - Sitemap


Referat mandag den 4. februar 2014


Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet,
Vejle Sygehus

Tidspunkt: Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 13.00 – 15.00
Sted:  Administrationens mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere: Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:
 

Afbud: 

Referat:  Mette Vejstrup Madsen, direktionsassistent


1. Velkommen v/formandskabet
Trine Læssø bød velkommen til mødet og ønskede alle godt nytår.
Herunder:

  1. Nyt medlem af rådet: Kvalitets- og arbejdsmiljøchef Lone Nygaard Boysen, Sygehus Lillebælt. Lone er indtrådt i stedet for chef for Patient- og Sygehussekretariatet Conny Sjøgren, som har fået nye opgaver. Formandskabet takkede Conny for hendes indsats i rådet, og byder Lone velkommen på næste møde.
  2. Opfølgning på besøget hos Klaus Østergaard-Nielsen den 2/12 2013. Her drøftede man især, hvordan det ”kræftbrev”, Lægerne i Vedelsgade anvender, kunne finde større udbredelse. Hvordan kan rådet bidrage til, at initiativer som dette kommer videre ud til andre praktiserende læger? Man besluttede, at Helle Adolfsen sætter et punkt på dagsordenen i praksisudvalget, som er et fælles forum for praktiserende læger og sygehuset. Rådet mener, der er brug for et løft på området omkring kommunikation mellem praksis, sygehus og patienter/pårørende, og ”kræftbrevet” er et skridt i den rigtige retning (Kræftbrev er vedhæftet referatet her).
  3. Status på ”Klædt på til kræft”. Kurset er gået i gang, og som det er blevet meddelt i en mail efter mødet, har det kørt en gang i skrivende stund. Nogle af rådets medlemmer ønsker at deltage fremover. Klædt på til kræft afholdes onsdage i ulige uger kl. 14 – 16. Vi så også den lille informationsfilm, der er blevet lavet til præsentation af ”Klædt på til kræft”, og som Willy og Sejer deltager i. Der var enighed om, at det er en meget fin lille film, der formidler det helt rigtige. Link til filmen, der ligger på Sygehus Lillebælts hjemmeside, her: Film. Kan den komme ud på forsiden af sygehusets hjemmeside? Den ligger meget langt inde og er derfor svær at finde for eventuelle interesserede. Kan måske også køre på TV-skærmene i Onkologisk Afdeling?
  4. Orientering om konference for Danske Regioner den 27/1, hvor Tom, Trine og Helle Adolfsen talte. Tom, Trine og Helle fortalte om konferencen, hvor rådet og Sygehus Lillebælt gjorde en god figur at dømme efter den feedback, der indtil videre er modtaget. Under dette punkt blev det desuden aftalt, at Mette sørger for at dagsordenssætte Sygehus Lillebælts ledelsesgrundlag (”den blå trekant”), som var en del af Helles oplæg, på et kommende møde i rådet. Slides fra konferencen kan i øvrigt ses på Danske Regioners hjemmeside. Link: Konference


2. Referat fra mødet den mandag den 2. december 2013
Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet. Godkendt på forhånd.


3. En sygdomshistorie
NN fortalte om sit sygdomsforløb. Emner, der blev drøftet i den sammenhæng, var bl.a.:

NN står for sygdomshistorien til det kommende møde i rådet den 31. marts.

4. Adgang til E-journaler v/Jens Peter Haurum 
Der var enighed om, at Jens Peters lille vejledning til at se sin E-journal er meget nem at bruge (den skal dog lige tilrettes pga. af nylige ændringer på Sundhed.dk). Vejledningen til E-journal, der ligger fra Sundhed.dk’s egen hånd, er ikke god nok: sprogbrugen i vejledninger skal være HELT identisk, og det er ikke tilfældet. Rådet besluttede, at Jens Peters vejledning skal lægges ud et passende sted på sygehusets hjemmeside. Desuden taler Helle Adolfsen med Kommunikationsafdelingen om, hvordan den evt. kan videreformidles på anden vis (fx til Sundhed.dk?)


5. Tilretning af forretningsordenen
Rådet drøftede her, hvordan man kan blive orienteret om eventuelle dødsfald blandt de ikke-sygehusansatte medlemmer, da man gerne vil sende en passende opmærksomhed, hvis nogen skulle falde fra, som det desværre skete sidste år. Det er ikke juridisk muligt at stille krav om den type af information, når man bliver medlem af rådet. Rådet vil dog gerne henstille til, at det enkelte medlem tager stilling til, hvordan det kan foregå for eget vedkommende. Her er tale om en ”musketer-ed” og ikke en juridisk bindende aftale. Den endelige formulering tjekkes af juristerne, og det sørger sekretariatet for.

 

6. Seksualitet og samvær – drøftelse
Rådet har siden sin start ønsket at få greb om temaet seksualitet og samvær i forbindelse med kræft, som også var et af de emner, Baselineundersøgelsen, der blev lavet før rådets oprettelse, pegede i retning af. Temaer, der blev berørt i drøftelsen, var blandt andet:

Som afslutning på debatten besluttede man, at nogle enkle, foreløbige skridt kunne være:

 

7. Invitation fra Programstyregruppen
Styregruppen for det store profilprogram ”Vejle Sygehus – Patienternes Kræftsygehus” har henvendt sig med en invitation til, at et medlem fra Patient- og pårørenderådet deltager i programstyregruppens møder. Rådet ser meget positivt på henvendelsen og vil bestemt gerne sende en repræsentant. Hvem, det skal være, drøftes på næste møde i rådet den 31/3. Hvis ingen andre medlemmer kunne have lyst til opgaven, påtager en af formændene sig den gerne. Om muligt deltager Tom eller Trine på det næste møde i programstyregruppen for at se, hvad det er for en form for forum. Interesserede kan læse mere om programstyregruppen er her: Om programstyregruppen

 

8. Eventuelt
Intet.
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk