Dette er tekstversionen af Referat mandag den 31. marts 2014
Klik her for at komme til den grafiske version af Referat mandag den 31. marts 2014

Forside - Læs op - Sitemap


Referat mandag den 31. marts 2014


Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet,
Vejle Sygehus

Tidspunkt: Mandag den 31.marts 2014 kl. 13.00 – 15.00
Sted:  Administrationens mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere: Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:

 

 

Afbud:

 

Referat:  Mette Vejstrup Madsen, direktionsassistent

 

1. Velkommen v/formandskabet
Fotografer: Mødet stod i formidlingens tegn, idet regionens videojournalist Rune Borre-Jensen optog dele af mødet og interviewede som forarbejde til den kommende uddeling af Regions Syddanmarks Åbenhedspris, som rådet er nomineret til. Desuden deltog en journalist fra regionens ”Sund i Syd” i sidste del af mødet for at tage billeder til bladet og interviewe. Men vi nåede også at lave noget:

Nyt medlem: Trine og Helle Adolfsen bød særligt velkommen til et nyt medlem af rådet: Kvalitetskonsulent Annemarie Bangsgaard, Kvalitets- og Arbejdsmiljøafdelingen. Annemarie indtræder indtil videre i stedet for Lone Nygaard Boysen fra samme afdeling og er et oplagt medlem af rådet, fordi hun arbejder med brugertilfredshed og inddragelse af patienter og pårørende – blandt andet i forbindelse med de landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelser og Den Danske Kvalitetsmodel.

Rekruttering til rådet:
Emnet blev drøftet, Vi talte om, at det vil være en løbende opgave at rekruttere, og at opslag i pressen ikke er nødvendigt lige nu. Tiltag her og nu er: Gerda Videbech omtaler rådet og rekrutteringen til det i ”Krop og kræft”. Anette kan kontaktes i forhold til det. Mette sender opslag og foldere til dem og til kræftafdelingerne.

 

2. Referat fra mødet mandag den 4. februar 2014

Referatet var godkendt på forhånd, og der var ingen kommentarer til det på mødet.

 

3. En sygdomshistorie

NN  fortalte. Historien gav anledning til en længere drøftelse i rådet, hvor de centrale emner var:

Der var desuden enighed om, at det også fungerer udmærket med sygdomshistorier fra ansatte på rådets møder (det var første gang, vi prøvede det).

 

4. Tilretning af forretningsordenen
Den foreslåede rettelse af forretningsordenen blev vedtaget, så der fremover indsættes et afsnit med teksten: ”Medlemmer opfordres til at tage stilling til, om eller hvordan rådet skal orienteres ved bortgang.”

 


5. Seksualitet og samvær – forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe
Forslaget blev vedtaget sammen med det foreslåede formål og opgaven for gruppen. Formål: At få afdækket emnet i et mindre forum. Gruppens opgave: At finde ud af hvad behovet for ”mere” på dette felt egentlig er og melde tilbage til rådet.

Arbejdsgruppen består af Gerda Videbech, Anette og Ejler, og Helle Gangelhof foreslås som tovholder for gruppen. Helle Adolfsen kontakter hende. Mette sender mødeindkaldelse.

 

6. Udpegning af repræsentant til Programstyregruppen for ”Vejle Sygehus – Patienternes Kræftsygehus”.

Rådet udpegede Trine som rådets repræsentant her – Tom er suppleant. Det var enighed om, at det er et vigtigt forum at være med i. Mette orienterer programstyregruppen, så Trine og Tom får besked om møderne.

 

7. Emner på sigt

Hurtig fælles brainstorm over, hvad rådet skal tage fat på, nu hvor ”Klædt på til kræft” er i gang og ”seksualitet og samvær” bliver undersøgt i arbejdsgruppen.

Emner, der blev foreslået, var:

 

8.  Eventuelt

Willy rapporterede fra ”Klædt på til kræft”, som har et virkelig godt og relevant indhold, men endnu ikke har ret mange deltagere. Rådet opfordrer til, at kommunikationsindsatsen omkring dette vigtige initiativ forbedres og intensiveres: Folk kan ikke forstå, hvad ”Klædt på til kræft” går ud på. De får ikke pjecen, og de forstår ofte ikke, hvad det går ud på, ud fra teksten i brochuren. Teksten fungerer ikke godt nok. Den lille film skal også være lettere at finde. Det opleves fortsat som svært eller umuligt, hvis man ikke ved, den eksisterer, eller at projektet findes. Rådet ser i øvrigt gerne, at filmen vises rundt omkring på sygehuset på samme måde som den trailer fra regionen, der kører på skærmene. Kræftens Bekæmpelse og sygehuset vil gerne vise informationer om hinandens tilbud på skærme. Desuden kan de frivillige fra Kræftens Bekæmpelse have pjecen med ud på afdelingerne, når de taler med folk. Helle og Anette følger op på det. Sekretariatet følger op med de relevante, så vi kommer endnu længere med at få projektet formidlet.

Sejer foreslog et punkt på det kommende møde om diæter til formændene, da arbejdsbyrden for dem er stigende. Der var stor opbakning til dette, og sekretariatet følger op.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk