Dette er tekstversionen af Referat mandag den 13. juni 2016
Klik her for at komme til den grafiske version af Referat mandag den 13. juni 2016

Forside - Læs op - Sitemap


Referat mandag den 13. juni 2016


Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet,
Vejle Sygehus

Tidspunkt: Mandag den 13. juni 2016 kl. 13.00 – 15.00
Sted: Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus
Deltagere: Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for kræftområdet på Vejle Sygehus:

Afbud: Ejler Ejlersen, Helle Gangelhof, Jens Peter Haurum, Thomas Skjødt, Trine Læssø
Referat: Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen


1.  Velkommen og præsentation af rådets medlemmer v/formanden
Her også særligt velkommen til regionschef Peter Borup Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse, og
overlæge Jakob Møller fra Røntgenafdelingen. Jakob deltager i mødet i stedet for Thomas, og det vil han gøre fremover, hvis Thomas er forhindret.

 

2.  Godkendelse af referat fra mødet den 18. april
Referatet var godkendt på forhånd, og der var ikke yderligere tilføjelser.

 

3. En sygdomshistorie v/et medlem og Jakob Møller
Overlæge Jakob Møller fra Røntgenafdelingen fulgte op på NN´s historie fra mødet i april. Sygdomshistorien omhandlede et forløb, der blev oplevet som dårligt, blandt andet på grund af fejl i kommunikationen fra sygehusets side og især en meget lang ventetid på prøvesvar. Det er meget beklageligt, at NN ikke har følt sig i gode hænder under det beskrevne forløb. Det gode, der trods alt kan komme ud af det, er dog, at forløbet kan gøre os klogere. 

Røntgenafdelingen har rettet op på en procedure vedr. blodfortyndende medicin, som var med til at sinke prøvesvaret med op til 4 dage. Herudover er udtagningen og analysen af prøven – hvis man ser på det antal dage, der går med forskellige procedurer – faktisk nærmest eksemplarisk hurtig og vellykket. Rådet hæftede sig ved det paradoksale i, at patienten oplever et dårligt forløb, der ”på papiret” eller rent teknisk må siges at være virkelig godt. Det giver stof til eftertanke!

 

Rådet drøftede sagen og kom bl.a. ind på følgende:

 

4. Status og drøftelse – henvendelse til PPR fra en patient vedr. behandlingsforløb på sygehuset v/Helle A
Helle A gennemgik kort henvendelsen, som hun gerne havde set komme ind til sygehuset via det eksisterende klagesystem i stedet for via PPR. ”Det er som om, brevet ikke er lagt i den helt rigtige postkasse.” Dette ufortalt, tager sygehuset selvfølgelig alle henvendelser alvorligt, og klager er på mange måder ”guld”, vi kan blive meget klogere af. Henvendelsen er behandlet gennem klagesystemet nu og får også svar fra PPR via Mette. Men hvad er rådets kommentarer?:

 

5. ”Værd at vide” – et fakta-ark om PPR v/Tom
Arket kan anvendes af alle medlemmer af PPR til at udlevere til interesserede og blev udviklet hen over en weekend af Tom og Mette i forbindelse med et besøg i Sygehus Sønderjylland. Det fungerede fint, og arket kan opdateres løbende. Peter takkede under dette punkt for, at vi fra PPR er i dialog med andre sygehuse og regioner, der gerne vil arbejde ad samme vej som PPR. ”I Kræftens Bekæmpelse vil vi gerne videre ud med råd som PPR, og I gør det lettere for os”.

 

5.a Pjece fra Organkirurgisk Afdeling – afdelingssygeplejerske Gitte Ostenfeldt Gee
Godt initiativ, som PPR er glad for at blive kontaktet om. Camilla videregiver rådets kommentarer til Gitte.

 

6. Kort status på rådets øvrige projekter og aktiviteter siden sidst

 

Møder og arrangementer medlemmerne har deltaget i for PPR

 

7. Ønskede nye samarbejder med rådet

 

8. Eventuelt
Intet.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk