Dette er tekstversionen af Referat mandag den 22. august 2016
Klik her for at komme til den grafiske version af Referat mandag den 22. august 2016

Forside - Læs op - Sitemap


Referat mandag den 22. august 2016


Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet,
Vejle Sygehus

Tidspunkt: Mandag d. 22. august 2016 kl. 13.00 – 15.00
Sted: Nuklearmedicinsk Konferencerum, Vejle Sygehus
Deltagere: Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for kræftområdet på Vejle Sygehus:

Afbud: Gurli Jacobsen, Helle Gangelhof, Peter Borup Sørensen, Per Lindum, Thomas Skjødt

Referat: Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

 

Velkommen v/formanden
Tom bød velkommen til efterårets første møde, der foregik i den nyindrettede nuklearmedicinske afdeling, (som Jerry i øvrigt har givet sparring på i forhold til indretning af venteområder set fra et patient- og pårørendeperspektiv).

 

1. Nuklearmedicinsk Afdeling v/ledende overlæge Henrik Boel Jørgensen
Henrik introducerede til afdelingen ud fra eksempler på de mange vigtige forventninger og forestillinger, der er i spil, når personale og patienter kommunikerer med hinanden. Han kom blandt andet ind på:

 

Den efterfølgende drøftelse rummede blandt andet følgende synspunkter:

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 13.juni 2016
Referatet var godkendt på forhånd, og der var ikke yderligere kommentarer.

Her oplyste Helle A også, at Helle G starter på arbejde igen den 1. september efter delvis sygemelding i forbindelse med hendes mands sygdom og død. Vi glæder os til, at se hende igen i PPR.

 

3. En sygdomshistorie v/et medlem.
NN fortalte om at være pårørende til en kvinde med brystkræft (der nu heldigvis er helbredt). Forløbet startede i april 2010, og familien har d.d. kørt 102 gange til Vejle Sygehus. Det har alt i alt været godt tilrettelagt, og fejl vil der nok altid være i en lang proces. På spørgsmål om, hvad det værste var, familien havde været ude for gennem forløbet, fortalte NN: For det første at hustruen havde fået oplyst, at man ville lave en brystbevarende operation. På operationsdagen fik hun så at vide, at man ville fjerne brystet. Det var et chok! Operationen blev udskudt en time, så hun kunne tale med operatøren inden, og få forklaringen på, hvorfor det blev nødvendigt at fjerne brystet.

 

En anden uheldig hændelse var, at familien en gang oplevede, at en læge ved en kontrol inden operation, sagde en ting, men skrev noget andet i journalen. Det fandt de ud af ved at logge på sundhed.dk. Endelig undrede det familien, at de - da hustruen på et tidspunkt havde fået kemoterapi syv gange og ikke kunne tåle mere - fik at vide, at ’syv gange behandling også var nok’. For hvad er ’nok’?

 

PPR drøftede sygdomshistorien og kom blandt andet ind på, hvad den behandlingsansvarlige læge kan bidrage med. En behandlingsansvarlig læge, som aldrig er den samme person, fungerer ikke. Måske vil bestemte tidspunkter, hvor man ved, man møder vedkommende på, være bedre - fx hver anden gang, man er på sygehuset. Vi var også omkring usikkerheden i at vurdere en størrelse på en kræftknude. Det er meget vanskeligt, selv om man måske ikke skulle tro det. Sidst men ikke mindst var vi inde på mulighederne for at spare nogle besøg – fx kontroller. Det er svært som patient at sige nej til et tilbud om en undersøgelse. Men færre kontroller ville være helt ok, hvis det er sat op sådan fra sygehusets side som en fagligt god løsning.

 

4. Opfølgning

 

5. Klædt på til kræft(behandling) v/Camilla.
Arbejdsgruppen bag Klædt på til kræft(behandling) vil gerne fortsætte indholdet i en ny form, hvilket PPR bakker op om. Det er et tilbud, folk måske ikke ved, de har brug for, men som er vigtigt. Tanken er at være til stede i ambulatoriet, hvor patienterne sidder i forvejen, fx en gang om måneden, og Camilla tager forslag med om det til næste møde i styregruppen for kræftområdet.

 

6. Kort status på rådets øvrige projekter og aktiviteter

 

7. Ønskede nye samarbejder med rådet

 

8. Eventuelt
Jerry foreslog en ændring af patient- og pårørendemedlemmernes visitkort, så de kan sidde i en plastikramme og bæres på samme måde som personalets. Mette ser på mulighederne. Han foreslog også en drøftelse af, hvordan de patient- og pårørendemedlemmer, der ønsker det, kan blive mere synlige ude i fx Onkologisk Afdeling. Punktet kommer på dagsordenen til næste møde.

 

9. Runde i Nuklearmedicinsk Afdeling
Ledende bioanalytiker Dorte Laugaard Nielsen viste PPR rundt.
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk