Dette er tekstversionen af Referat den 14. september
Klik her for at komme til den grafiske version af Referat den 14. september

Forside - Læs op - Sitemap


Referat den 14. september


Møde i Patient- og Pårørenderådet for Patienternes Akutsygehus, Kolding 

 

Tidspunkt: Onsdag den 14/9 2016 kl. 14.00 – 16.00
Sted: Direktionens Mødelokale, Kolding Sygehus
Deltagere: Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Akutsygehus i Kolding:

• Axel Svinth Juncker, pårørende
• Bettina Schielder Bjerg, patient
• Bjarne Nielsen, patient
• Hanne Andersen, oversygeplejerske, Medicinsk og Akutafdelingen
• Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør
• Kim Houlind, professor, overlæge, Karkirurgisk Afdeling
• Lotte Møgelby, oversygeplejerske, Organkirurgisk Afdeling
• Mogens Pedersen, patient
• Per Lindum, patient
• Pica Andersen, overradiograf, Røntgenafdelingen
• Ritha Helweg, pårørende
• Sidse Petersen, oversygeplejerske, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
• Tage Brinch, patient

Afbud: Allan Truelsen, Sten Schmidt
Referat: Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

 

1.  Velkommen og præsentation v/Helle Adolfsen
Helle bød velkommen til det andet møde i Patient- og Pårørenderådet (’PPR’) for Akutsygehuset i Kolding. I dag har vi fem nye medlemmer med: Axel, Bettina, Bjarne, Mogens og Per. Velkommen til! Her i rådet sidder vi alle som mennesker, og det er derfor, de ansatte medlemmer af rådet ikke har uniformer på. Vi arbejder med udgangspunkt i anbefalinger fra det amerikanske sygehus ’Dana Farber’, som har mere end 15 års erfaring med inddragelse af patienter og pårørende. Vi har fulgt deres ’opskrift’ ret nøje i PPR på kræftområdet i Vejle - og med godt resultat. Det gør vi også her i PPR for Trekantsområdets Akutsygehus. Herefter en præsentationsrunde.

 

2. En sygdomshistorie v/NN
NN fortalte om sin mands sygdomsforløb med udgangspunkt i en dagbog, hun begyndte at føre i 2009, da hendes mand blev syg pga. dårligt blodomløb. Siden er der desværre stødt andre lidelser til hos hendes mand – bl.a. dårlige nyrer og en benamputation. NN har også selv været syg undervejs.

Det er ikke muligt at få alle detaljer med i referatet her, men NN fortalte bl.a. om de store forskelle, man oplever på, hvordan afdelinger og sygehuse fungerer: På Sønderborg Sygehus brækkede NN’s mand desværre en tå og fik også tryksår. Begge dele har været til meget stor gene for ham. Sønderborg bærer i det hele taget præg af at være under afvikling og har været ’et mareridt’. Den kommunale genoptræning er derimod virkelig god. Afdelingerne på Kolding Sygehus har NN oplevet som generelt gode men også som yderst forskellige i deres tilgang til patienter og pårørende.


Det har alt i alt været en barsk og faktisk forfærdelig oplevelse at være pårørende. Bl.a. er det stærkt grænseoverskridende, når kommunen installerer en boks, så de kan lukke sig selv ind og ud af huset. Det føles ikke som ens hjem mere, og man kan ikke slappe af og klæde sig, som man har lyst til.

Kommentarerne var bl.a.:

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 27. juni og beslutning om, hvordan vi godkender referater fremover
Referatet blev godkendt med en kommentar om, at opfølgningen på punkterne er meget vigtig (Tage). Helle garanterede, at der blev fulgt meget nøje op, og at man endelig måtte sige til, hvis man ikke oplevede det. Tage spurgte til fremtiden for udlevering af kort med kontaktperson og adgang for nyrepatienterne, som vi drøftede på sidste møde. Hanne fortalte, at man bibeholder samme ordning som nu, når Fredericia flytter endeligt.

Fremover bliver referatet godkendt pr. mail med en givet deadline. Man kan dog stadig kommentere på det næste møde, hvis man vil have rettet noget.

 

4. Valg af formand og næstformand
Axel og Per blev valgt og mødes med Mette i den kommende uge for at aftale detaljer om formandskabet. Det er af stor betydning, at det er patienter og pårørende, der leder møderne - mange tak for, at I vil tage en tørn (Helle).

 

5. Mødedatoer og -tidspunkter i 2017
Datoerne er: 9. februar, 6. april, 8. juni, 17. august, 5. oktober og 14. december. Alle dage på Kolding Sygehus. Fra den 15. december 2016 går vi over til at mødes fra kl. 13 – 15. Vi evaluerer sommer 2017, om det har fungeret. Det kommende møde den 2. november er fra 14 – 16.

 

6. Forbedringsarbejde på Kolding Sygehus – hvordan arbejder vi med forbedringer?
Helle orienterede om forbedringsarbejdet på Sygehus Lillebælt (’SLB’) på baggrund af en artikel fra Ritha om Aalborg Sygehus. Hovedformålene med forbedringsarbejdet på SLB er, at skabe værdi for patienter/pårørende og løfte byrden for personalet. Der arbejdes med mange forskellige typer af projekter, lige for tiden med fx præcisering af indkaldelsesbreve, ventetider, udeblivelser fra behandling og møder, hvor personalet kommer til patienten i stedet for omvendt. Det overordnede, værdimæssige udgangspunkt kan man se i den blå trekant, der er vores styrings-ikon: Trekanten

 

7. Mad til patienterne. Oplæg og drøftelse v/cheføkonoma Charlotte Ancker
Charlotte fortalte om køkkenets størrelse, værdier og om, hvad man gerne vil med maden. Charlottes holdning var, at der generelt set er mad nok, da der hvert år smides mange tons ud. Desuden er køkkenpersonalet er til stede og sørger for det. Med hensyn til specialkost er der altid mulighed for at få det, men det kræver, at plejepersonalet bestiller den. Pårørende kan også få mad til en rimelig pris, og maden kan bestilles på forhånd. Køkkenet vil fremover gøre mere opmærksom på den mulighed, da den vist ikke er så kendt at dømme ud fra PPR’s kendskab. Man har kontrakt med ISS om, at de skal hente mad på andre afdelinger, hvis der ellers mangler. Det er nødvendigt for at holde mængden af spild nede.

PPR’s indgang til emnet er, at den mad, der er, er lækker, men at der ikke altid er nok til sengeafdelingerne, og at nogle kan have svært ved at få den rette kost (fx dialysepatienter). Temaer, der indgik i drøftelsen var bl.a.:

 

 

PPR vender tilbage til temaet omkring maden på et møde i foråret 2017. Hanne tager emnet med i Oversygeplejerskerådet (hvor alle afdelinger er repræsenteret), og de øvrige medlemmer i deres egne afdelinger.

 

8. Eventuelt
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk