Dette er tekstversionen af Referat 9. februar
Klik her for at komme til den grafiske version af Referat 9. februar

Forside - Læs op - Sitemap


Referat 9. februar


Tidspunkt: Onsdag den 9. februar 2017 kl. 13.00 – 15.00
Sted: Mødelokale Storebælt, Kolding Sygehus
Deltagere: Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Akutsygehus i Kolding:

Afbud: Allan Truelsen, Lotte Møgelby, Per Lindum
Referat: Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

 

1.  Velkommen v/formandskabet
Axel bød velkommen til mødet og takkede Per for hans hjælp til at løbe rådet i gang. Den har vi været meget glade for. Per vil fremover koncentrere kræfterne om rådet i Vejle, hvor han jo også er medlem.

Under dette punkt gjorde Axel også opmærksom på, at engagementet fra patient- og pårørendemedlemmerne i PPR er stort og vigtigt, men at man skal huske, at det altid er sygehuset, der har ansvaret for at forbedre ting. Så venner og bekendte kan godt fremsætte ønsker om forandringer, som man som medlem kan bringe videre i rådet, hvis de passer ind vores arbejdsområde. Men man kan som patient eller pårørende aldrig have eller få ansvaret for, hvordan eller hvornår, sygehuset handler.

 

2. Godkendelse af referater fra 2/11 og 15/12 2016
Referaterne blev godkendt. (Note fra Mette: Når der i et referat til godkendelse står, at ’bilag er vedhæftet’, gælder det kun for det senest udsendte for at holde mængden af bilag nede. Men sig til, hvis der er behov for noget tilbage i tiden, så mailer jeg det gerne.)


3. Om sygdomshistorier – hvad er sygehusets tanker bag at bruge dem? (v/Helle)
Helle fortalte: Vi har som sygehus brug for at høre om jeres - patienters og pårørendes - oplevelser. For at forbedre ting men i høj grad også, fordi de rører hjertet.  Sygdomshistorierne er netop det, navnet siger, nemlig ’historier’, der kommer fra hjertet, som den enkelte selv har oplevet det. De har rod i fortællingens kunst frem for i systemets og er en gave til os. Det tager vi dem som. De er fortællinger på samme måde som fx det Gamle Testamentes historie om Moses i kurven. På sygehusene har vi mange tal og skemaer, men sygdomshistorierne siger det, der ikke findes i tallene. Vi vil give os selv tid til at blive berørt, og vi bruger dem også ved andre møder, fx møder i vores chefkreds. Axel foreslog, at PPR også kan bruge sygdomshistorier fra folk, der ikke er medlemmer af rådet, hvilket der var stemning for. Afslutningsvis så vi filmen ’Empathy’ fra Cleveland Hospital, som også viser patientens/den pårørendes perspektiv, og hvad det betyder.

 

4. Oplysninger i e-journal – overvejelser omkring brug

Emnet var sat på for at runde det af, og er oprindeligt udsprunget af Bettinas fortælling om dilemmaer i forhold til, om man skal/ kan lad være med at læse i sin journal på sundhed.dk, når man ved, der ligger vigtige, men måske dårlige beskeder til en. Drøftelsen kom omkring mange vinkler som fx:

Vi konkluderede, at det er vigtigt, at lægen oplyser patienten om muligheden for svar på Sundhed.dk, inden de kommer der (hvilket sker tidligst 3 dage efter behandling). ’Vær opmærksom på at dette måske ligger på nettet og overvej, om du vil se det, om du vil være alene, hvis du gør det osv.’ Det bør være rutine ved samtaler, og det er en central forventningsafstemning. Helle følger op.

 

5. Temadrøftelse om døende
Formanden for Klinisk Etisk Udvalg (”KEU”) på Sygehus Lillebælt, overlæge Lisa Seest Nielsen, har ønsket at mødes med PPR for at fortælle om udvalget og se på mulige samarbejdsflader. Både PPR og KEU arbejder for tiden desuden med emnet ’døende og døde patienter og deres familier’, så vi prøvede at nå rundt om begge emner.

 

Lisas slides er vedhæftet referatet og fortæller om, hvordan KEU arbejder og overvejelser i den forbindelse. Herudover fortalte Lisa om sin dagligdag som intensivlæge på Intensivafdelingen, hvor hun har arbejdet systematisk med at følge med døende, så de kan dø i deres hjem, hvis de kan og ønsker det. De fleste patienter dør dog på afdelingen, fordi de er for syge, eller udskrives til sengeafdelingerne. Lisa ser et stort behov for to palliative senge i Kolding (som man har i Vejle) – de ville være en god anden type løsning end de nævnte. PPR var meget enige i det behov, for det er meget forskelligt, hvad døende patienter og pårørende tilbydes i dag – alt fra et Virkelig godt ophold på patienthotellet ’Storken’ til en tilfældig, ikke særlig velegnet sengestue. Og med en stigende andel af danskere, der bor alene, vil det kun blive mere aktuelt (Mogens). Herudover var vi inde på:

Under dette punkt drøftede vi også en henvendelse til PPR fra en patient vedr. navnet ’Hjertesvigtklinik’, som hun foreslår ændret. Hendes mail er vedhæftet referatet, og man kan sende besked om sit foretrukne forslag/ bibeholdelse af det eksisterende navn til Mette, som så sender videre til hjerteafdelingen.

 

6. Opsamling fra mødet den 15/12

 

7. Aktiviteter og samarbejder med PPR. Siden sidst og på vej

På vej:

 

8. PPR’s huskeliste
Axel gennemgik kort listen, og det vil han gøre på møderne fremover. Den bliver udleveret i print på møderne og ikke udsendt.

 

9. Eventuelt
Axel gjorde opmærksom på, at han gerne ville have en ny makker på formandsposten: Hvis nogen er interesserede, kan de skrive/ringe til Mette eller Axel, så taler vi om det på næste møde.
Efter mødet har Aase meldt sig som mulig kandidat.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk