Dette er tekstversionen af Kommissorium
Klik her for at komme til den grafiske version af Kommissorium

Forside - Læs op - Sitemap


Kommissorium


Sundhedsaftalen 2015-2018

 

Grundlag

Region Syddanmark og kommunerne i regionen har indgået sundhedsaftalen 2015-2018, som er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsråd. Sundhedsaftalen indeholder bl.a. en beskrivelse af organiseringen af det tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet.

Lokale samordningsfora

For at sikre den lokale implementering, tilrettelægges samarbejdet omkring dette i de lokale samordningsfora. Der etableres fire somatiske samordningsfora omkring de regionale sygehusenheders optageområder og fire psykiatriske samordningsfora. For de sygehusenheder, som har specialer eller funktioner, som behandler patienter fra andre end de kommuner, der er omfattet af det lokale samordningsforum, skal der, hvis der er behov, laves aftaler om, hvordan samarbejde omkring planlægning og implementering kan håndteres.

Samarbejdet mellem psykiatri og somatik

Der er i sundhedsaftalen særligt fokus på at sikre et tæt samarbejde mellem psykiatri og somatik. Parterne er enige om, at der fortsat er behov for særskilte lokale samordningsfora omkring psykiatrien. Der vil i aftaleperioden være mulighed for at afprøve forskellige former for organisering på tværs af somatikken og psykiatrien. Vilkårene for dette aftales nærmere mellem de lokale fora. For at sikre, at der samarbejdes på tværs af somatikken og psykiatrien på relevante områder, aftales det, at der minimum én gang årligt afholdes et fællesmøde mellem de lokale somatiske og psykiatriske samordningsfora. Desuden er parterne ansvarlige for at sikre den nødvendige daglige og løbende koordinering, jf. sundhedsaftalens indsatsområder og initiativer.

Opgaver for de lokale samordningsfora

De lokale samordningsfora er det vigtigste implementeringsorgan. De lokale samordningsfora har ansvaret for løbende at monitorere og afrapportere målopfyldelse, jf. implementeringsplanen, og de skal igangsætte og justere initiativer og indsatser for at sikre, at politiske og administrative mål kan nås. De lokale samordningsfora skal sikre løbende dialog og samarbejde mellem de tre sektorer om kvaliteten og udviklingen i sundhedsvæsenets tilbud til borgerne. I de lokale samordningsfora kan der indgås aftaler, som understøtter et hensigtsmæssigt lokalt samarbejde eller særlige driftsmæssige udfordringer, så længe der er tale om aftaler, der ligger inden for rammen af den fælles sundhedsaftale.

Konkret skal de enkelte samordningsfora bl.a.:

Kompetencer og organisering

I forbindelse med nedsættelse af de lokale samordningsfora skal det sikres, at parterne stiller med faste repræsentanter, der har det nødvendige mandat og beslutningskompetence. Der kan derudover lokalt indgås aftaler om nedsættelse af udvalg og arbejdsgrupper, herunder deltagelse, repræsentation og mødekadence. De lokale samordningsfora skal sikre, at der er repræsentanter fra relevante afdelinger og forvaltninger i det omfang, det er nødvendigt for at understøtte samarbejde, planlægning og implementering af sundhedsaftalen på lokalt niveau. Der kan med fordel deltage repræsentanter fra Det administrative Kontaktforum i de lokale samordningsfora for at sikre kontinuitet.

Spørgsmål om sundhedsaftalen af principiel karakter forelægges Det administrative Kontaktforum, som tager stilling til, om sagen skal forelægges sundhedskoordinationsudvalget og de respektive parter med henblik på en afgørelse.

 

Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 17. juni 2015.

 

Det aftaltes specifikt for SOF Lillebælt, at det kommunale med-formandskab går på skift hvert tredje år mellem de primære samarbejdskommuner Middelfart, Vejle, Kolding, Fredericia og Vejen kommuner. Næste skift er med udgangen af 2019.  
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk