Dette er tekstversionen af Referat d. 8. juni
Klik her for at komme til den grafiske version af Referat d. 8. juni

Forside - Læs op - Sitemap


Referat d. 8. juni


Referat fra møde i Patient- og Pårørenderådet for Patienternes Akutsygehus, Kolding

Tidspunkt:   Torsdag den 8, juni 2017 kl. 13.00 – 15.00

Sted:            Mødelokale Storebælt, Kolding Sygehus

Deltagere:    Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Akutsygehus i Kolding:

Afbud:       Ritha Helweg, Pica Andersen

Referat:     Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

1.  Velkommen v/formanden

Axel bød velkommen til mødet. Hilsner fra Ritha, der var blevet forhindret.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. april 2017

Referatet blev godkendt.

3. En sygdomshistorie v/NN

NN er netop blevet far igen efter at have mistet et barn for halvandet år siden. Alt startede godt med ekstra opmærksomhed fra personalets side pga. forhistorien. NN og hustruen blev tilbudt ekstra skanninger, og da hustruen gerne ville føde selv, blev de tilmeldt ’kendt jordemoder-ordning’ og fik lagt en god plan for fødslen, hvor NN’s rolle var beskrevet. Desværre kom intet af det planlagte til at fungere: Den tiltænkte jordemoder blev ikke tilknyttet pga. bemandingsproblemer. NN havde under hele fødslen en fornemmelse af, at jordemoderen ikke helt stolede på ham, og at hun koncentrerede sin fulde indsats om den fødende. NN følte sig tilsidesat og ignoreret. Planen for fødslen blev slet ikke anvendt. NN oplevede en underlig trykkende stemning i rummet, og selv om både han og hustruen havde taget del i flere fødsler, var jordemoderen til stede uafbrudt og uddelegerede ikke det mindste til NN, selv om han både havde kunnet og meget gerne ville hjælpe. Hun ønskede desuden først kun hustruen tillykke med barnet, og NN kunne knap få lov til at holde det, selv om der var procedurer i gang med hustruen efter kejsernit, så det ville have været oplagt.

NN oplevede herudover efter fødslen flere gange en hård tone fra køkken-/rengøringspersonale til gæsterne ved buffeten. De blev skældt ud, når de fx tog mad med forkerte redskaber. NN rundede af:

Husk at holde en god tone (køkkenpersonalet), når patienter/pårørende laver fejl ved buffeten

I øvrigt drøftede vi:

4. Måling af patienttilfredshed (fortsættelse fra sidst)

PPR drøftede målinger generelt på baggrund af Helles oplæg på sidste møde. Axel indledte: ’Hvordan bruger vi patienters input, og hvordan evaluerer vi? De/vi ser noget andet, end sygehusets ansatte. Man kunne forestille sig:

Disse ideer kan have positiv indflydelse på sygehusets evne til at nå målet om flere meget tilfredse borgere i patienttilfredshedsundersøgelserne.

Vi var i øvrigt inde på:

5. Kommunikation fra, til og om PPR v/kommunikationschef Cathrin Tromborg Bræstrup

Cathrin fortalte om planerne for den nye forside for Sygehus Lillebælts hjemmeside – herunder patient- og pårørenderådene. (Kommunikationsafdelingens oplæg var vedhæftet mødets dagsorden.) Det er svært at finde frem til rådene, hvis man ikke googler sig frem. Det bliver lavet om: Rådene vil få en mere fremtrædende plads, og der skal fyldes flere informationer på om de enkelte medlemmer og deres motivation for at være med. Pårørende skal også fylde mere. Drøftelsen herefter rummede emner som:

Helle rundede af, og det blev aftalt at:

Kommunikationsafdelingen følger op og melder tilbage til Helle, så PPR holdes orienteret.

7. Aktiviteter og samarbejder med PPR. Siden sidst og på vej

8. PPR’s huskeliste

Huskelisten blev udleveret til orientering. Der er fulgt op på sygdomshistorien fra sidste møde. Tablets til hæmodialysen: Der bliver indkøbt 10 og løbende suppleret op efter aftale med direktionen.   

9. Hospitalsklovne v/Allan

Allan: Hvordan går det med hospitalsklovnene på akutsygehuset. Er de i fare for at blive sparet væk som på andre sygehuse? Hvis ja har Allan ideer til hjælp. Klovnene spreder liv og godt humør og kunne sagtens være på flere afdelinger. Helle mente umiddelbart, at Børneafdelingen, havde den bemanding af klovne, de gerne ville have. Hun gjorde også opmærksom på, at klovnene er private forretningsdrivende og ikke ansat af sygehuset. Mette hører til en start Børneafdelingen om deres erfaringer, og punktet vender tilbage, når der er nyt.

10. Eventuelt

Bettina: Findes der lade-standere til elbiler på sygehuset? Ja det gør der flere steder.

Allan: Der er stadig ikke mad nok til de indlagte patienter, og når maden flere gange i træk er for ’moderne’, bestilles der pizzaer til afdelingerne. Der er et misforhold mellem den måde, køkkenet præsenterer sig selv på over for patienter (fx på plakater), og det patienterne oplever. Diabeteskost er desuden fortsat et stort problem. Personalet vil gerne, men de kan tilsyneladende ikke få maden. Steen og Hanne fortalte, at der er stort fokus på maden, og at afdelingerne også skal blive bedre til at bestille. Men der er udfordringer og brug for forbedring.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk