Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header
Sygehus LillebæltpilAfdelingerpilVejle SygehuspilFysio- og ErgoterapipilHjælpemidler, behandlings- og træningsredskaber

Hjælpemidler, behandlings- og træningsredskaber

Hvem kan låne hjælpemidler, behandlings- eller træningsredskaber:

Det offentlige (region og kommune) er forpligtet til at udlevere et behandlingsredskab eller hjælpemiddel til en borger, når én af følgende betingelser er opfyldt:

  • at der er tale om en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne - kommunen jfr. serviceloven.
  • at der er en lægefaglig begrundelse for at udlåne redskabet som led i behandling eller genoptræning - regionen jfr. sygehusloven.

Hvis ingen af disse betingelser er opfyldt og der er tale om, at genstanden alene øger livskvaliteten, eller det må anses for værende almindeligt indbo, så har det offentlige ingen forpligtigelse og patienten må derfor selv betale eller leje genstanden.

Ansvarsfordeling:

Behandlingsredskaber (regionalt anliggende)


Regionen forsyner patienter med behandlingsredskaber, der er et integreret led i sygehusbehandling, og hvor redskaberne indgår i en naturlig og nærliggende del af behandlingsindsatsen. Sygehuset forsyner ligeledes patienter med behandlingsredskaber efter udskrivelse som en fortsættelse af den iværksatte behandling, med det formål at forbedre behandlingsresultatet eller forhindre en forringelse af behandlingsresultatet. I situationer hvor patienten skal vente på sygehusbehandling skal sygehuset vurdere, om der er et behov for udlevering af behandlingsredskaber i venteperioden. I så fald afholder regionen udgiften hertil.

Hjælpemidler (kommunalt anliggende)


Kommunalbestyrelsen yder støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere i henhold til Lov om Social Service § 112 og § 113.
Ved behov for hjælpemidler på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ansøger borgeren om hjælpemidler i kommunen, i henhold til § 112 stk. 1 i Serviceloven:
”Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:
 

  •  i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne;
  •  i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
  •  er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv."


Træningsredskaber (Sundhedslovens § 84 og § 140)


a) i forbindelse med almen ambulant genoptræning:
I de tilfælde, hvor en person efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, skal der udarbejdes en genoptræningsplan. Kommunen afholder udgifterne til genoptræning, herunder udgifterne til de redskaber, som kommunen vurderer, patienten har behov
for som led i genoptræningen. Det er ligeledes kommunens opgave at tilvejebringe redskaberne.

b) i forbindelse med specialiseret ambulant genoptræning:
Ved specialiseret ambulant genoptræning leverer sygehuset de nødvendige redskaber. Taksterne til specialiseret ambulant genoptræning er beregnet således, at kommunen ikke skal betale særskilt for redskaber til specialiseret ambulant genoptræning (DRG-afregnet).

Der skal af genoptræningsplanen fremgå, om patienten har behov for hjælpemidler.

Arbejdsmiljø:
Redskaber, som har til formål at sikre arbejdsmiljøet omkring en pleje, trænings- eller behandlings-situation, skal stilles til rådighed af den myndighed, som har arbejdsopgaven.


Fysio- og ergoterapi - udlån og aflevering:

Udlån af behandlings- og træningsredskaber registreres i afdelingens hjælpemiddelsystem i patientens navn og cpr.nr. Patienten er forpligtet til at behandle og vedligeholde det lånte på forsvarlig vis.
Patienten modtager ved udlånet en udlånskvittering. Langt de fleste hjælpemidler er nummererede og mærket med stregkode og udlånes til én person. Det er ikke at fjerne stregkoden fra hjælpemidlet.

Behandlings- og træningsredskaber der lånes med hjem:
Patienten er som hovedregel selv ansvarlig for at sørge for at behandlings- og træningsredskaber transporteres hjem samt for tilbagelevering ved udlånsperiodens udløb.

 

Aflevering:

 De udlånte hjælpemidler kan afleveres på sygehuse hørende under Sygehus Lillebælt

  • Vejle Sygehus
  • Kolding Sygehus
  • Middelfart Sygehus

 

På Vejle Sygehus kan behandlings- og træningsredskaberne afleveres følgende steder:

  • Portørcentralen beliggende under Velkomstbygningen til venstre ved Skadeindkørslen.

Siden er sidst opdateret 20-08-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring