Dette er tekstversionen af Kommissorium
Klik her for at komme til den grafiske version af Kommissorium

Forside - Læs op - Sitemap


Kommissorium


SOF Lillebælt kommissorium 2019-2023

Grundlag

Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023, som er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsråd. Sundhedsaftalen er den formelle ramme om et forpligtende samarbejde, hvor kommuner og region sammen med almen praksis sætter mål, som vi ved fælles hjælp arbejder frem imod og følger systematisk op på.

Det administrative tillæg til Sundhedsaftalen indeholder blandt andet en beskrivelse af organiseringen af det tværsektorielle samarbejdet på sundhedsområdet.

 

Organisering i SOF Lillebælt

De lokale samordningsfora består af repræsentanter fra kommunerne, sygehusene og almen praksis, og formandskabet er delt mellem de tre parter.

 

Med henblik på, at SOF Lillebælt er beslutningsdygtig, stiller parterne med faste repræsentanter, der har det nødvendige mandat, overblik og beslutningskompetence.

 

For at sikre implementeringen af indsatser i Sundhedsaftalen skal repræsentanterne i det enkelte lokale samarbejdsforum samlet set have indsigt i og viden om alle visionsområderne i Sundhedsaftalen. Der skal derfor sikres viden indenfor sundhedsområdet, arbejdsmarkeds-, uddannelses- samt børne- og ungeområdet.

 

I det administrative tillæg beskrives det, at partnernes ledelsessystemer har ansvaret for, at Sundhedsaftalen implementeres i egen organisation. Implementeringen understøttes i SOF Lillbælt.

 

I SOF Lillebælt er der fokus på, at der i arbejdet med Sundhedsaftalen 2019-2023 sikres sammenhæng vertikalt og horisontalt i forhold til repræsentation mellem SOF, følgegrupper og implementeringsgrupper for derved at sikre sammenhæng på de områder, der er fokus på i Sundhedsaftalen.

 

For at øge sammenhængen mellem arbejdet i følgegrupperne, beslutningerne i DAK og arbejdet i SOF Lillebælt er der stræbt efter, at der i SOF Lillebælt er minimum et medlem i hver af de nedsatte følgegrupper under Sundhedsaftalen. SOF-medlemmet, der også er medlem af en følgegruppe, har i SOF til opgave at afrapportere fra den respektive følgegruppe på SOF-møderne.

 

Der er i SOF Lillebælt ligeledes fokus på at inddrage relevante aktører i forhold til at dække alle områder i Sundhedsaftalen - her tænkes fx på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområderne og børneområdet. Derfor vil relevante aktører fra f.eks. arbejdsmarkeds-, uddannelses- og børneområderne blive inddraget ad hoc for at imødekomme udfordringen med, at cheferne for disse områder ikke sidder naturligt med i SOF.

Der tænkes i forskellige modeller herfor:

Hvordan det konkret organiseres vil være afhængigt af de opgaver, SOF Lillebælt løbende skal løse i aftaleperioden. 

 

Samarbejdet mellem SOF Lillebælt og det psykiatriske samordningsforum

De somatiske og psykiatriske samordningsfora skal samarbejde om at løfte sundhedsaftalearbejdet.

 

SOF Lillebælt vil arbejde på overlappende møder mellem det somatiske og psykiatriske samordningsforum, hvor der tages drøftelser om f.eks. borgere, der både har somatisk og psykisk sygdom. Møderne foreslås som samtidige møder, hvor SOF og PSOF mødes en time sammen, og efterfølgende holder møder hver for sig.

 

Når modellen er aftalt med det psykiatriske samarbejdsforum, meldes dette ud i Sundhedsaftale-organisationen, herunder også til Koordinationsgruppen.

 

Samarbejdsaftaler med øvrige sygehusenheder

Samordningsforaene skal lave samarbejdsaftaler med sygehusenheder uden for det konkrete samordningsforum, hvis det vurderes at være nødvendigt. Samarbejdsaftalerne skal indeholde beskrivelser af, hvordan samarbejdet omkring planlægning og implementering kan håndteres.

 

Opgaver for de lokale samordningsfora

Konkret skal de lokale samordningsfora:

Sekretariat

Der etableres et sekretariat med repræsentation fra hver kommune i SOF Lillebælt-området samt Sygehus Lillebælt i stedet for et snævert sekretariat. Sekretariatsmedlememrne er med til at forbedre dagsordener til møderne i SOF Lillebælt og vil også deltage i implementeringsgrupperne og nedsatte arbejdsgrupper med henblik på at opstarte, facilitere processer og rapportere ind på SOF-møderne i forhold til implementeringen og status på opgaver. Ved behov deltager faglige profiler fra implementeringsgrupperne på SOF-møderne.

Implementeringsgrupper

Der etableres faste implementeringsgrupper. Grupperne nedsættes ud fra strukture i følgegrupperne:

Endvidere fortsætter

Forslag om prøvehandling af nye samarbejdsformer

Det er et fælles ønske at afprøve nye samarbejdsformer i forhold til implementering i regi af Sundhedsaftalen i SOF Lillebælt. Det afprøves at reducere antallet af medlemmer i implementeringsgrupperne, som i stedet løbende nedsætter arbejdsgrupper, der løfter en særlig opgave, f.eks. implementering af IV-behandling. Det er forhåbningen, at SOF Lillebælt kommer til at tage et større ansvar for implementeringsprocessen, og opgaven vil formentligt kunne løftes mere agilt end hidtil.

Forretningsorden

SOF Lillebælt afholder fire møder pr. år - et i hvert kvartal samt temamøde sammen med det psykiatriske samordningsforum. Møderne har som hovedregel en varighed på to timer. Temamødet har en varighed på fire timer. Forud for hvert SOF-møde afholdes der møde i formandsskabet, hvor dagsordenen aftales.

 

Dagsordenen udsendes minimum 10 dage forud for møderne.

 

Møderne afholdes i udgangspunktet på Sygehus Lillebælt - to i Vejle og to i Kolding.

 

Mødeledelsen går på skift mellem formanden for kommunerne og Sygehus Lillebælt.

 

Initiativet til dagsordenarbejdet og referatskrivning går på skift mellem kommunal sekretær og Sygehus Lillebælts sekretær. Den anden part assisterer efter behov - bl.a. i kraft af udarbejdelse af 'skyggereferat' ved selve møderne, men ansvaret for 'køreplanen' ligger på skift hos hhv. kommunal og SLB-repræsentant.

 

Dagsordenen opbygges med drøftelses- og beslutningspunkter først på dagsordenen og orienteringspunkter sidst på dagsordenen. Referaterne er beslutningsreferater.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk