Dette er tekstversionen af Kommissorium
Klik her for at komme til den grafiske version af Kommissorium

Forside - Læs op - Sitemap


Kommissorium


Sundhedsaftalen 2019 – 2023

Grundlag

Den 1. juli 2019 trådte en ny syddansk sundhedsaftale i kraft. Sundhedsaftalen danner de formelle rammer om samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer, med det fælles mål at sikre høj ensartet kvalitet og patienttilfredshed.

Aftalen dækker et bredt og komplekst opgavefelt og omfatter borgere i alle aldre på både det somatiske og psykiatriske område.

 

Den lokale implementeringsorganisation

I Sundhedsaftalen fremgår det at implementeringen understøttes af de lokale samordningsfora. De lokale samordningsfora er aktive medspillere i forhold til at udvikle og implementere de aftaler og indsatser, som følgegrupperne udarbejder, og som efterfølgende godkendes i Det Administrative Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget.

 

Der er nedsat fire følge grupper og SOF Lillebælt har valgt, at følge denne struktur i forhold til implementeringsgrupperne:

Erfa-gruppen Sund Økonomi fortsætter.

 

Implementeringsgruppen har nedenstående overordnede formål:

At understøtte SOF Lillebælt i implementeringen at Sundhedsaftalen ud fra de opgaver, som udstikkes via DAK inden for temaet Behandling og Pleje.

 

Implementeringsgruppen har til opgave:

Implementeringsgruppens kompetencer

Implementeringsgruppen har kompetence til:

 

Beslutninger i implementeringsgruppen træffes som udgangspunkt i enighed. Ved uenighed kan sagerne bringes på SOF Lillebælt.

Organisering

Implementeringsgrupperne bemandes i udgangspunktet med ledelsesrepræsentanter fra kommuner og sygehus, samt repræsentation fra almen praksis. Repræsentanterne kan medbringe relevant fagkolleger, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. Implementeringsgrupperne har delt formandsskab med en repræsentant fra hhv. kommune og region. Ved nedsættelse af arbejdsgrupper under implementeringsgrupperne bør der tilstræbes personoverlap da der ønskes så høj grad af sammenhæng og vidensdeling som muligt. Implementeringsgruppen tilknyttes en sekretariatsmedarbejder som understøtter implementeringsgruppen i det omfang som opgaverne betinger det.

Opgaveporteføljen

Følgegruppen har til opgave at igangsætte og understøtte den opgaveportefølje, der er udarbejdet for gruppen. Kontakt sekretariatet for at få tilsendt opgaveporteføljen.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk