Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
Header

Kommissorium

Sundhedsaftalen 2019 – 2023

Grundlag

Den 1. juli 2019 trådte en ny syddansk sundhedsaftale i kraft. Sundhedsaftalen danner de formelle rammer om samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorer, med det fælles mål at sikre høj ensartet kvalitet og patienttilfredshed. Aftalen dækker et bredt og komplekst opgavefelt og omfatter borgere i alle aldre på både det somatiske og psykiatriske område.

Den lokale implementeringsorganisation

I Sundhedsaftalen fremgår det at implementeringen understøttes af de lokale samordningsfora.

De lokale samordningsfora er aktive medspillere i forhold til at udvikle og implementere de aftaler

og indsatser, som følgegrupperne udarbejder, og som efterfølgende godkendes i Det Administrative

Kontaktforum og Sundhedskoordinationsudvalget.

Der er nedsat fire følgegrupper og SOF Lillebælt har valgt, at følge denne struktur i forhold til implementeringsgrupperne

-   Implementeringsgruppen for forebyggelse

- Implementeringsgruppen for behandling og pleje

- Implementeringsgruppen for genoptræning og rehabilitering

- Implementeringsgruppen for uddannelse og arbejde

Erfa-gruppen Sund Økonomi fortsætter.

Implementeringsgruppen har nedenstående overordnede formål:

At understøtte SOF Lillebælt i implementeringen at Sundhedsaftalen ud fra de opgaver, som udstikkes via DAK inden for temaet forebyggelse.

Implementeringsgruppen har til opgave:

  • at løfte de opgaver, der indgår i implementeringsgruppens opgaveportefølje jf. de prioriteringer der foretages af SOF Lillebælt
  • at udarbejde forslag til prioritering og justering af opgaveporteføljen
  • at sikre udvikling af indsatser og aftaler mv. som skal implementeres via SOF Lillebælt
  • at orientere SOF Lillebælt om status med indsatser og implementering af aftaler.

Implementeringsgruppens kompetencer

Implementeringsgruppen har kompetence til:

  • at indstille sager til drøftelse og beslutning i SOF Lillebælt
  • at udvikle indsatser jf. opgaveporteføljen
  • at nedsætte arbejdsgrupper efter behov til at løse afgrænsede opgaver

Beslutninger i implementeringsgruppen træffes som udgangspunkt i enighed. Ved uenighed kan sagerne bringes på SOF Lillebælt.

Organisering

Implementeringsgrupperne bemandes i udgangspunktet med ledelsesrepræsentanter fra kommuner og sygehus, samt repræsentation fra almen praksis. Repræsentanterne kan medbringe relevant fagkolleger, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. Implementeringsgrupperne har delt formandsskab med en repræsentant fra hhv. kommune og region.

Ved nedsættelse af arbejdsgrupper under implementeringsgrupperne bør der tilstræbes personoverlap da der ønskes så høj grad af sammenhæng og vidensdeling som muligt.

Implementeringsgruppen tilknyttes en sekretariatsmedarbejder som understøtter implementeringsgruppen i det omfang som opgaverne betinger det.

Opgaveporteføljen

Følgegruppen har til opgave at igangsætte og understøtte den opgaveportefølje, der er udarbejdet for gruppen. Kontakt sekretariatet for at få tilsendt opgaveporteføljen.


Siden er sidst opdateret 15-09-2020.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt | Tilgængelighedserklæring